ESG & Public Value

Hoe Public Value helpt met de ESG’s

Wie het nieuws de laatste tijd volgt komt met steeds grotere regelmaat de afkorting ESG tegen. De letters ESG staan voor Environmental, Social en Governance. De criteria die aan ESG gekoppeld zijn criteria voor de activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu. De ESG-criteria vormen de drie belangrijkste criteria die gebruikt worden om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. ESG ligt aan de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen en helpt om de maatschappelijke bijdrage van een organisatie te bepalen.

Dit schrijven focust zich op de S van Social, omdat deze, in een wereld waarin we alles willen meten, de meest lastige lijkt. Voor dit blog is gebruik gemaakt van het artikel van Beth Bovis, partner by Kearney, met de titel “Succeeding at the “Social” Part of ESG[2]. Dit stuk verscheen in november 2023 bij Harvard Business Review.

ESG is niet iets nieuws. Het heeft een lange geschiedenis en vaak zijn organisaties er (on)bewust al mee bezig. Grote, middelgrote bedrijven en overheden hebben meestal al inzicht in de E van Environmental. Zij weten vaak al wat zij doen op het gebied van duurzaamheid en hebben een goed idee van hoe hun inspanningen op het gebied van milieu verlopen. De G van Governance is vaak ook goed te verantwoorden. Binnen de meeste organisaties bestaan er meer dan voldoende regels en processen die gevolgd worden om ervoor te zorgen dat een organisatie niet alleen aan alle wet- en regelgeving voldoet, maar er op papier ook naar streeft om bij de beste jongetjes van de klas te horen.

De uitdaging ligt bij de S van Social. Uit onderzoek dat het kantoor van Bovis (Kearney) heeft uitgevoerd onder 602 organisaties blijkt dat het ontwikkelen van een sociale strategie meerdere uitdagingen kent. Zij ontdekten dat minder dan de helft de economische impact van hun sociale projecten meet. Een derde van de onderzochte organisaties krijgt hulp van externe deskundigen bij de uitvoering van hun sociale initiatieven. Wat betreft onderwerpen als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit geeft 27% aan geen enkele strategie te hebben en nog eens 20% geeft alleen ad-hoc op signalen te reageren. Dit is niet van toepassing op een bepaalde sector of land, maar is overal zichtbaar.

Public Value & ESG
Wat maakt Public value dan relevant voor de ESG-criteria? Public Value vertegenwoordigt de positieve impact die een organisatie heeft op de samenleving. Deze impact gaat verder dan alleen financieel rendement. Het verband tussen public value en ESG zichtbaar in:

Social responsibility (S): Public value is nauw verbonden met sociale verantwoordelijkheid, een belangrijk onderdeel van de ESG-criteria. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving door sociale kwesties zoals armoede, ongelijkheid en diversiteit aan te pakken. Het aantonen van het creëren van public value door middel van maatschappelijk verantwoorde acties kan de ESG-rating van een bedrijf verbeteren.

Stakeholder Engagement (S): Public value gaat uit van de perceptie van een breed scala aan belanghebbenden. Denk aan klanten, leveranciers, werknemers, gemeenschappen en overheden. ESG-criteria leggen juist de nadruk op het belang van effectieve betrokkenheid van belanghebbenden. Organisaties worden beoordeeld op hoe goed zij de relaties met deze groepen beheren. Het creëren van public value vereist het begrijpen en adresseren van de behoeften en zorgen van verschillende belanghebbenden, in lijn met het sociale aspect van ESG.

Corporate Governance (G): Goed bestuur is een fundamenteel aspect van ESG-criteria. Public value wordt vaak geassocieerd met transparantie en verantwoordelijkheid. Organisaties die public value voorop stellen, beschikken waarschijnlijk over bestuursstructuren die rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden. Ethische besluitvorming wordt binnen deze organisaties bevorderd, wat aansluit bij het governance-aspect van ESG.

Long-Term Sustainability (E, S, G): Het creëren van public value impliceert vaak duurzame organisaties, waarbij rekening wordt gehouden met de langetermijneffecten op het milieu (E), de samenleving (S) en bestuursstructuren (G). Wanneer public value wordt geïntegreerd in de strategie van een bedrijf, draagt dit bij aan de duurzaamheid op de lange termijn en sluit het aan bij de ESG-doelstellingen.

Reputation and Risk Management (E, S, G): Public value draagt bij aan een positieve bedrijfsreputatie, per definitie een waardevol bezit voor bedrijven. ESG-criteria houden rekening met factoren op het gebied van reputatie en risicobeheer. Bedrijven die zich richten op het creëren van public value beheren risico’s effectiever en verbeteren hun reputatie. Onderzoek wijst uit dat de fluctuatie van de aandelenkoers van organisaties met een veel stabieler is (Bilolo, 2018).

Public value is relevant voor ESG-criteria omdat deze (a) de bredere impact van een organisatie op de samenleving weerspiegelt, (b) aansluit bij sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid van belanghebbenden, (c) goede governance ondersteunt, (d) duurzaamheid op de lange termijn bevordert en (e) bijdraagt aan reputatie- en risicobeheer.

Public Value Scan
Mooi verhaal, maar wat kun je ermee? Wat is sociaal eigenlijk? Een snelle zoekactie zorgt alleen maar voor meer verwarring door de vele, inconsistente definities. Voor dit artikel omschrijven we sociaal als alle activiteiten en programma’s van een bedrijf die het welzijn van mensen in hun werk, hun toeleveringsketen of in gemeenschappen als geheel ondersteunen. Gaaf, maar welke doelstellingen bepaal je hierbij, maar vooral, hoe ga je die dan meten?

Een beproefde methode om doelstellingen te bepalen en effecten te meten is de Public Value Scan. Guts ’n Values heeft deze Public Value Scan ontwikkeld op basis van de Public Value Scorecard (Meynhardt, 2015). Input komt van belanghebbenden van zowel binnen als buiten de organisatie (stakeholders) en geeft inzicht in de perceptie van de wereld om een organisatie of initiatief. Inzicht op politiek-sociaal, moreel-ethisch, hedonistisch, ultilitarisch en financieel gebied. Verrassend (of niet) is dat de externe perceptie vaak verschilt van hoe men zelf denkt dat er naar een organisatie of initiatief wordt gekeken. De Public Value Scan brengt de ‘wisdom-of-the-crowd’ (Surowiecki, 2005) in beeld en levert onverwachte, creatieve en bruikbare ideeën op . Bepalend voor een organisatie of initiatief.

Het gaat dus niet om de perceptie van een individuele stakeholder, maar om de public value die door de omgeving wordt toegekend. Voor een eerlijke perceptie is de input van externe stakeholders belangrijk. Daarnaast verzamelen we additionele perspectieven die direct input leveren voor een organisatie om mee aan de slag te gaan: handelingsperspectief.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op, dan kijken we samen hoe we uw uitdaging aanpakken.


Leeslijst
https://www.semaine-finance-responsable.fr/criteres-esg/

https://hbr.org/2023/11/succeeding-at-the-social-part-of-esg

Bilolo, C. (2018). Legitimacy, public value, & capital allocation (Doctoral dissertation, University of St. Gallen).
Meynhardt, T. (2015). Public value: Turning a conceptual framework into a scorecard.
Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. Anchor.